Regulamin formularza kontaktowego i zasad korzystania ze strony internetowej www.ledlink.pl

I. PODSTAWY PRAWNE

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony internetowej Usługodawcy www.ledlink.pl, w tym warunki pozwalające wysłać zapytanie przez Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane pytanie.

2. Regulamin został nieodpłatnie udostępniony wszystkim Użytkownikom na Stronie internetowej pod adresem www.ledlink.pl/regulamin w formie umożliwiającej jego nieodpłatne utrwalenie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika korzystającego ze strony. Treść regulaminu może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony oraz świadczonych na niej usług, w tym skorzystania z Formularza kontaktowego.

3. Regulamin stanowi zadość obowiązkom wymienionym w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.05.2024.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

Usługodawca – podmiot w rozumieniu w art. 2 pkt 7) UŚUDE, który jest także administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO. Usługodawcą jest BAKALE LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. DŁUGA 105, 83-031 CIEPLEWO.

Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej www.ledlink.pl,  pozwalający Użytkownikowi przesłać zapytanie Usługodawcy;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Strona internetowa – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem www.ledlink.pl;

UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową Usługodawcy, korzystająca z Formularza kontaktowego.

III. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Stronę www.ledlink.pl wraz z Formularzem kontaktowym.

2. Strona ma charakter informacyjny i służy jako wizytówka dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę, w tym do kontaktu z potencjalnym klientem będącym Użytkownikiem przez Formularz kontaktowy na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Usługodawca umieszcza na stronie informacje m. in. o świadczonych przez siebie usługach, klientach, bądź wykonywanych produktach.

3. Strona internetowa www.ledlink.pl nie jest sklepem internetowym, ani innym tego typu serwisem, za pośrednictwem którego byłoby możliwe zawarcie bezpośrednio umowy o korzystanie usług i produktów oferowanych przez Usługodawcę.

4. Formularz kontaktowy pozwala na złożenie zapytania do Usługodawcy w celu możliwości otrzymania od niego odpowiedzi. Odpowiedź nastąpi na co najmniej jeden z podanych przez Użytkownika kanał kontaktowy. Oznacza to, że Użytkownik podając w Formularzu kontaktowym adres e-mail lub inny sposób kontaktu w treści zapytania wyraża zgodę na kontakt z nim przez Usługodawcę i otrzymanie odpowiedzi tymi kanałami komunikacji.

5. Usługodawca nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi bądź podjęcia kontaktu z Użytkownikiem na podstawie złożonego w Formularzu kontaktowym zapytania bez podania przyczyny, a także w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu lub otrzymania zapytania niezwiązanego z ofertą i działalnością Usługodawcy.

6. Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji związanych z zapytaniem, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.

7. Komunikat (odpowiedź) zaprezentowany przez Usługodawcę może zawierać elementy informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2) UŚUDE.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W celu skorzystania z Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.ledlink.pl, Użytkownik powinien:

a. przewinąć stronę internetową do miejsca z Formularzem kontaktowym na Stronie internetowej Usługodawcy,

b. wypełnić Formularz kontaktowy w zakresie niezbędnych danych takich jak nazwa firmy, temat zapytania,adres e-mail oraz treść pytania.

c. zaakceptować i potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem,

d. potwierdzić chęć otrzymania odpowiedzi, na przynajmniej jeden z podanych kanałów kontaktowych, przez naciśnięcie przycisku WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

2. Użytkownik strony internetowej www.ledlink.pl zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej oraz Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami, co w szczególności oznacza:

a. zakaz wpisywania w Formularzu kontaktowym treści wulgarnych, nieprawdziwych, obrażających inne osoby,

b. zakaz naruszania w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich,

c. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

d. zakaz ingerowania w działanie Strony internetowej, w tym zmienianie kodu Strony internetowej, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony internetowej lub oprogramowanie albo urządzenia Usługodawcy lub Użytkowników odwiedzających stronę, a także zakaz podszywania się pod Stronę internetową Usługodawcy.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

4. Użytkownik powinien wysłać zapytanie w swoim imieniu i podać swoje prawdziwe dane osobowe oraz kontaktowe.

5. Podając dane osobowe innej osoby Użytkownik oświadcza, że ta osoba:

a. wyraziła zgodę na otrzymanie odpowiedzi od Usługodawcy,

b. zna i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,

c. zna tożsamość Usługodawcy,

d. ma świadomość, że jej dane osobowe będzie przetwarzał Usługodawca zgodnie z niniejszym regulaminem w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

6. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Usługodawcy.

7. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość nieodpłatnego skorzystania z Formularza kontaktowego w czasie dostępności (działania) Strony internetowej Usługodawcy.

8. Dobrowolne pozostawienie adresu e-mail lub innej formy kontaktu w dedykowanym miejscu Formularza kontaktowego stanowi zezwolenie dla Usługodawcy na udzielenie odpowiedzi Użytkownikowi co najmniej jedną z podanych dróg kontaktowych, co jest zgodne z art. 10 ust. 2 UŚUDE, oraz w przypadku rozmów telefonicznych art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

V. WYMAGANIA DOSTĘPU

1. Strona internetowa, której dotyczy niniejszy regulamin jest dostępna pod adresem www.ledlink.pl

2. Formularz kontaktowy został udostępniony w treści Strony internetowej www.ledlink.pl

3. W celu korzystania ze Strony internetowej oraz Formularza kontaktowego Użytkownik powinien posiadać komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do sieci Internet oraz adres e-mail. Dostęp do strony internetowej www.ledlink.pl może być dokonany przy pomocy najpopularniejszych przeglądarek internetowych. Na przykład: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari.

4. Dostęp do Formularza kontaktowego nie wymaga od użytkownika spełnienia żadnych formalności, w szczególności rejestracji lub logowania.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych oraz informacji, w tym ponosi również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

2. Informacje uzyskane od Usługodawcy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec niego.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Strony internetowej lub Formularza kontaktowego z przyczyn niezależnych od niego lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego, Strony (np. aktualizacja Strony, Formularza kontaktowego), w tym z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów (np. dostawców Internetu).

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania usług, w tym korzystania z Formularza kontaktowego, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REGULAMINU

1. Aktualny regulamin dostępny jest na Stronie internetowej pod adresem www.ledlink.pl/regulamin

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

3. Zmiany treści regulaminu stają się skuteczne wraz z jego opublikowaniem na Stronie internetowej www.ledlink.pl/regulamin

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), UŚUDE oraz RODO.

VIII. DANE OSOBOWE – FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Administratorem danych osobowych jest BAKALE LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. DŁUGA 105, 83-031 CIEPLEWO. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Celem przetwarzania danych złożonych w Formularzu kontaktowym jest interes Usługodawcy względem Użytkownika polegający na:

a. korespondencji elektronicznej

b. udzieleniu odpowiedzi na pytania Użytkownika

c. przedstawieniu ewentualnej oferty Usługodawcy

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe i kontaktowe Użytkownika w zakresie w jakim zostały mu dostarczone przez wypełniony Formularz kontaktowy.

4. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale brak tych danych uniemożliwi Usługodawcy kontakt i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy realizację celów wskazanych w powyższych punktach.

5. Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Usługodawcę jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zgłosić Usługodawcy chęć usunięcia swoich danych kontaktowych.